PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Informacja o stosowaniu przez PayPro SA Zasad Ładu Korporacyjnego

Spółka PayPro SA przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności PayPro SA oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem Zasad określonych w:

 • § 6 o treści:
  㤠6
  1.W przypadku wprowadzenie w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego oraz organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.
  2.Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”,

  wskazując iż zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

 • § 8 ust. 4 o treści:
  㤠8
  4. Instytucja nadzorowana gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”,

  uzasadniając niestosowanie ww. Zasady niską liczebnością akcjonariatu Spółki, brakiem jego rozproszenia, a nadto zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki. Wprowadzenie powyższej zasady wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami, które w ocenie Zgromadzenia byłyby nieuzasadnione.

 • § 22 ust. 1 i 2 o treści:
  㤠22
  1. W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.
  2. W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowi komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.”

  - wyjaśniając, iż skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób właściwy i wystarczający zabezpiecza interesy Spółki, członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię sprawowania należytego nadzoru nad obszarami działalności Spółki. Mimo niestosowania powyższej zasady, nie występuje ryzyko braku zapewnienia efektywnego nadzoru w Spółce oraz naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych.

 • Rozdziale 3 dotyczącym Organu zarządzającego, które odnoszą się do Zarządu, w skład którego wchodzi kilku członków, gdyż Zarząd w Spółce jest jednoosobowy.

 • Rozdziale 9 dotyczącym Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, ponieważ z uwagi na specyfikę oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, Zasady te nie dotyczą Spółki.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza PayPro SA

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Arkadiusz Krzemiński
 • Członek Rady Nadzorczej - Robert Hoffmann
 • Członek Rady Nadzorczej - Carsten Höltkemeyer

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A., Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Zarząd PayPro SA

 • Prezes Zarządu - Piotr Kurczewski

Zgodnie ze statutem spółki PayPro S.A, zarząd spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy, a kadencja każdego członka Zarządu trwa trzy lata.

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi | Dokumenty