PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Krajowa Instytucja Płatnicza

PayPro SA na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 otrzymała zgodę na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. PayPro SA jest podmiotem nadzorowanym przez KNF, wpisanym do Rejestru Usług Płatniczych pod Nr IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/).

PayPro SA jako Krajowa Instytucja Płatnicza może świadczyć usługi płatnicze w zakresie:

  • przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
  • wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
  • wydawaniu instrumentów płatniczych,
  • umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring),
  • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

Działalność Instytucji Płatniczych jest regulowana przez przepisy:

  • Ustawy o usługach płatniczych (UUP) z dnia 19 sierpnia 2011 (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.)

PayPro SA jako Krajowa Instytucja Płatnicza może na zasadzie paszportu świadczyć swoje usługi na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej.

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi