PayPro Krajowa Instytucja Płatnicza, Agent rozliczeniowy transakcji on-line

Agent Rozliczeniowy

PayPro SA na podstawie decyzji Nr 1/2001 z dnia 1.04.2011 Prezesa Narodowego Banku Polskiego otrzymała zgodę na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń jako Agent Rozliczeniowy w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., nr 169, poz. 1385 z późn. zm.), (szczególowe infomacje są dostępne na system płatniczy: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/system_platniczy.html)

Działalność Agentów Rozliczeniowych regulują następujące przepisy:

  • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743),
  • rozdział 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) o rozliczeniach pieniężnych za pośrednictwem banków.

PayPro S.A.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland
Telefon: +48 61 642 93 44
E-mail: info(at)paypro.pl
NIP: 779-236-98-87
Regon: 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000


Home | Agent Rozliczeniowy | Krajowa Instytucja Płatnicza | Zasady Ładu Korporacyjnego | Usługi